A N U N Ț

28.03.2016

privind organizarea concursului pentru ocuparea a

2 posturi de grefier cu studii medii –  funcții de execuție,

 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag și

Parchetul de pe lângă Judecătoria Măcin

 

 

Având în vedere art. 36 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea nr. 126/01.03.2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea;

Văzând Hotărârea nr. 169/16.02.2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii privind aprobarea tematicii, a bibliografiei și a taxei de participare pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de grefier,

 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța anunță că la data de  27.05.2016 – orele 10.00 organizează la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalului Tulcea concurs pentru ocuparea a 2 posturi de grefier cu studii medii, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag și respectiv la Parchetul de pe lângă Judecătoria Măcin.

 

         Concursul constă în probă practică de verificare a cunoștințelor de operare pe calculator sau de dactilografiere (eliminatorie) și probă scrisă, care se susține (conform tematicii și bibliografiei anexate) la următoarele discipline: procedură penală, procedură civilă și organizare judiciară.

 

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

 

 

Poate participa la concurs persoana care:

- are cetățenia română, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu;

- nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal și se bucură de o bună reputație;

- este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;

- are studii medii;

- posedă cunoștințe de operare pe calculator sau de dactilografiere.

Dosarele se depun la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța din strada Smârdan nr. 10 C  până la data de  06.05.2016.

 

Dosarele trebuie să conțină:

- cerere tipizată (se primește la înscriere);

- actul de identitate (copie);

- diploma de  bacalaureat (copie);

- certificatul de cazier fiscal;

- certificatul de cazier judiciar;

- curriculum vitae;

- adeverința medicală din care să reiasă că este apt pentru exercitarea funcției;

- caracterizare de la ultimul loc de muncă;

- chitanța de achitare a taxei de 150 RON (care se plătește la casieria Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța – camera nr. 39).

La înscriere, candidații vor avea asupra lor actul de identitate și respectiv diploma de studii, în original, pentru verificare și certificarea copiilor depuse.

Verificarea dosarelor candidaților privind îndeplinirea condițiilor de participare la concurs se realizează de comisia de organizare a concursului, urmând ca lista candidaților admiși și a celor respinși să se afișeze și să se publice înainte cu 7 zile de data concursului.

Candidații respinși în urma verificării dosarelor pot face contestații în termen de 48 de ore de la afișare la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Taxa de înscriere la concurs se restituie candidaților care au fost respinși pentru neîndeplinirea condițiilor de participare la concurs, precum și candidaților care se retrag din concurs anterior afișării listelor cu rezultatul verificării îndeplinirii condițiilor  de participare la concurs în baza unei cereri.

Cererea de restituire a taxei se soluționează în termen de 30 zile de la înregistrare.

Candidații trebuie să fie prezenți în sala de concurs cu cel puțin 30 minute înainte de începerea probei scrise, accesul acestora având loc pe baza actului de identitate.

 

 

PROCUROR GENERAL,

ELENA GRECU

 

 

Tematica

 

PROCEDURĂ PENALĂ

I. Partea generală

1. Reguli de bază și acțiunile în procesul penal

- Principiile și limitele aplicării legii procesuale;

- Acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal.

2. Participanții

- Dispoziții  generale;

- Dispoziții speciale privind competența instanțelor judecătorești;

- Competența judecătorului de drepturi și libertăți și a judecătorului de cameră preliminară;

- Incompatibilitatea și strămutarea;

- Subiecții procesuali principali și drepturile acestora;

- Inculpatul și drepturile acestuia;

- Partea civilă și drepturile acesteia;

- Partea responsabilă civilmente și drepturile acesteia;

- Avocatul. Asistența juridică și reprezentarea.

3. Probele și mijloacele de probă

- Reguli generale;

- Audierea persoanelor;

- Percheziția domiciliară;

- Percheziția informatică;

- Expertiza și constatarea.

4. Măsurile preventive.

5. Acte procesuale și procedurale comune

- Citarea, comunicarea actelor procedurale, mandatul de aducere;

- Termenele;

- Cheltuielile judiciare;

- Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale și înlăturarea omisiunilor vădite;

- Nulitățile.

 

II.  Partea specială

1. Urmărirea penală

- Dispoziții generale;

- Sesizarea organelor de urmărire penală;

- Efectuarea urmăririi penale;

- Rezolvarea cauzelor și sesizarea instanței.

2. Camera preliminară.

3. Judecata

- Dispoziții generale;

- Judecata în primă instanță;

- Apelul;

- Căile extraordinare de atac (contestația în anulare și revizuirea).

4. Proceduri speciale

- Acordul de recunoaștere a vinovăției;

- Procedura în cauzele cu infractori minori.

 

PROCEDURĂ CIVILĂ

 

1.       Participanții la procesul civil

- Judecătorul. Incompatibilitatea;

- Părțile. Folosința și exercițiul drepturilor procedurale;

- Reprezentarea părților în judecată.

2. Actele de procedură

- Forma cererilor;

- Citarea și comunicarea actelor de procedură;

3. Procedura în fața primei instanței

- Cererea de chemare în judecată;

- Întâmpinarea;

- Cererea reconvențională;

- Judecata. Dispoziții generale;

- Probele. Dispoziții generale;

- Hotărârile judecătorești. Dispoziții generale.

4. Căile de atac

- Dispoziții generale.

 

ORGANIZARE JUDICIARĂ

 

1. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005 cu modificările și completările ulterioare:

TITLUL I. Dispoziții generale;

TITLUL III. Ministerul Public;

TITLUL VI. Compartimentele auxiliare de specialitate din cadrul instanțelor și al parchetelor.

2. Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1197 din 14 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare:

CAPITOLUL I – Dispoziții generale,

CAPITOLUL II – Recrutarea personalului auxiliar de specialitate

CAPITOLUL III – Școala Națională de Grefieri.

CAPITOLUL IV – Numirea, promovarea, suspendarea și eliberarea din funcție a personalului auxiliar de specialitate.

CAPITOLUL V – Delegarea, detașarea și transferul personalului auxiliar de specialitate.

CAPITOLUL VI – Drepturile și îndatoririle personalului auxiliar de specialitate.

CAPITOLUL VII – Răspunderea personalului auxiliar de specialitate.

CAPITOLUL VIII – Dispoziții tranzitorii și finale.

3. Ordinul nr. 2632/C/2014 al Ministerului Justiției privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară a parchetelor publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 623 bis din 26.08.2014 cu modificările și completările ulterioare:

TITLUL I. Dispoziții generale;

TITLUL VII. Organizarea, funcționarea și atribuțiile compartimentelor auxiliare de specialitate ale parchetelor.

4. Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor (Hotărârea nr. 145/2005 din 26.04.2005 a Consiliului Superior al Magistraturii publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 382 din 6 mai 2005).

 

BIBLIOGRAFIE

 

1.       Codul de procedură penală din 2010, publicat în M. Of. nr. 486/15.07.2010, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare;

2.       Codul de procedură civilă din 2010, publicat în M. Of. nr. 485/15.07.2010, republicat în M. Of. nr. 545/03.08.2012 cu modificările și completările ulterioare, în vigoare;

3.       Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005 cu modificările și completările ulterioare.

4.       Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1197 din 14 decembrie 2004), cu modificările și completările ulterioare.

5.       Ordinul nr. 2632/C/2014 al Ministerului Justiției privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară a parchetelor publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 623 bis din 26.08.2014 cu modificările și completările ulterioare.

6.       Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor (Hotărârea nr. 145/2005 din 26.04.2005 a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 382 din 6 mai 2005).

De asemenea, în vederea pregătirii pentru concurs, candidații vor putea consulta legislație și lucrări de specialitate (cursuri universitare, tratate, monografii etc.), actualizate, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data anunțării concursului.